รมว.ทส. ตรวจเยี่ยม สผ. และมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคาร สผ. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้แก่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยมี นายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษา รมว.ทส. นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการ รมว.ทส. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ สผ. ได้นำเสนอสรุปผลการปฏิบัติงานของ สผ.
ในการนี้ รมว.ทส. ได้มอบนโยบายการปฏิบัติราชการพร้อมกล่าวเน้นย้ำในเรื่อง การประชาสัมพันธ์ผลงานของ สผ. ให้เกิดการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจซึ่งเป็นสิ่งสำคัญให้แก่ประชาชนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช นายประเสริฐ ศิรินภาพร และนายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการ สผ. คณะผู้บริหาร สผ. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมการประชุมรับมอบนโยบายดังกล่าว หลังจากนั้น รมว.ทส. พร้อมคณะ ร่วมเดินตรวจเยี่ยม สผ. พร้อมให้กำลังใจแก่ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สผ. ในการปฏิบัติงานด้วย

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม