ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความมั่นคงปลอดภัย ระบบเครือข่ายสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

procurement-20200501-1727