ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ (656 หน่วย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

procurement-20221224-computer