มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัย ในพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ อนุมัติหลักการการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวมโดยมิให้กรรมสิทธิ์ แต่อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นกลุ่มหรือชุมชน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติกำหนดในรูปแบบสหกรณ์ หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานสักขีพยานในการมอบหนังสืออนุญาตโดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัย ในพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน ๒ จังหวัด ได้แก่จังหวัดราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้ ๑) หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัย พื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน ๔ พื้นที่ ๒ จังหวัด เนื้อที่รวม ๘,๓๙๐-๒-๕๒ ไร่ ได้แก่ ๑.๑ ป่าเขาพระฤาษี และป่าเขาบ่อแร่ แปลงที่หนึ่ง จังหวัดกาญจนบุรี เนื้อที่ ๖,๕๗๖-๒-๘๕ ไร่ ๑.๒ ป่าดอนแสลบและป่าเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี เนื้อที่ ๑,๔๕๓-๑-๑๘ ไร่ ๑.๓ ป่าเขาบิน จังหวัดราชบุรี เนื้อที่ ๒๓๑-๑-๑ ไร่ และ ๑.๔ ป่าเขากรวดและป่าเขาพลอง จังหวัดราชบุรี เนื้อที่ ๑๒๙-๑-๔๘ ไร่ ๒) หนังสือแสดงโครงการป่าชุมชนให้ชุมชน จำนวน ๑๕ พื้นที่ ๓ จังหวัด เนื้อที่รวม ๑๙,๙๗๕-๐-๒๑ ไร่ ได้แก่ ๒.๑ ป่าชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๕ พื้นที่ เนื้อที่ ๔,๐๗๓-๒-๑๑ ไร่ ๒.๒ ป่าชุมชนจังหวัดราชบุรี จำนวน ๕ พื้นที่ เนื้อที่ ๖,๕๓๘-๒-๑๐ ไร่ และ ๒.๓ ป่าชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๕ พื้นที่ เนื้อที่ ๙,๓๖๓-๐-๐ ไร่ ทั้งนี้ พื้นที่เป้าหมายป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ ฯ จำนวน ๔ พื้นที่ ๒ จังหวัด เนื้อที่ ๘,๓๙๐-๒-๕๒ ไร่ และมีราษฎรในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าว จำนวนประมาณ ๕๕๒ ราย ในการนี้ ได้มี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ผู้บริหาร ข้าราชการ ประชาชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานดังกล่าว

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม