มติการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 7/2562

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่ประธานในการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ร่วมด้วย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองประธานกรรมการคนที่ ๒ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการและเลขานุการ และ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะฝ่ายเลขานุการ โดยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเรื่องที่สำคัญ ดังนี้


๑. รายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) รวม ๓ โครงการ ได้แก่
๑) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และศูนย์สำรวจและเฝ้าระวังชายฝั่ง (ภายใต้โครงการจ้างที่ปรึกษา ศึกษา ทบทวนความเหมาะสม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร) ของสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร
๒) รายงานการขอเปลี่ยนรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ๒ โครงการ ได้แก่ (๑) โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี กรณีเปลี่ยนแปลงตำแหน่งสถานีศูนย์ราชการนนทบุรี (PK01) และสถานีนพรัตนราชธานี (PK26) ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และ (๒) โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี – สาทร) : กรณีปรับปรุงสถานีรถไฟฟ้าตากสิน (S6) ของสำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร


๒. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จำนวน ๒ คณะ ดังนี้
๑) คณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน และ ๒) คณะอนุกรรมการติดตามการพัฒนาฐานข้อมูลลายนิ้วมือน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย


๓. คณะกรรมการฯ รับทราบรายงานสถานภาพเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ณ สิ้นไตรมาส ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๔ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม