พิธีเปิดการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 (COP 26)การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ 16 (CMP 16)และการประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส สมัยที่ 3 (CMA 3)

พิธีเปิดการประชุม COP 26/CMP 16/CMA 3 มีขึ้นเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ Scottish Events Campus เมืองกลาสโกว์ สก็อตแลนด์ สหราชอาณาจักร โดย MR. Alok Sharma ทำหน้าที่ประธานการประชุมฯ ซึ่งประชุมได้รับรองวาระการประชุมและกำหนดรูปแบบของการหารือ ครอบคลุมทั้งประเด็นการดำเนินงานภายใต้กรอบอนุสัญญาฯ พิธีสารเกียวโต และความตกลงปารีส โดย ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทนของประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ร่วมด้วยผู้แทนประเทศต่าง ๆ จำนวน ๑๙๗ ทั้งนี้ ประธานการประชุมฯ ได้เรียกร้องให้ประเทศต่าง ๆ ร่วมมือกันมุ่งบรรลุเป้าหมายของความตกลงปารีสโดยเร่งยกระดับการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ และทำให้เป้าหมายการควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิของโลกไม่ให้เกิน ๑.๕ องศาเซลเซียส มีความเป็นไปได้ รวมถึงปกป้องประชาชนและระบบนิเวศจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนั้น Mrs. Patricia Espinosa เลขาธิการกรอบอนุสัญญาฯ ได้เน้นย้ำให้ประเทศต่าง ๆ เร่งเจรจาในการประชุมครั้งนี้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีแนวโน้มรุนแรงยิ่งขึ้นได้อย่างแท้จริง

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม