พิธีสักการะ องค์ท้าวมหาพรหมพนมกร

ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำคณะผู้บริหาร โดยมีรองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร. พิรุณ สัยยะสิทธิ์พาณิช และนายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ ผู้อำนวยการกอง ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สผ. ร่วมถวายผ้าไตร พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป ต่อจากนั้นเป็นพิธีสักการะองค์ท้าวมหาพรหมพนมกร เพื่อความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ บริเวณศาลท้าวมหาพรหมพนมกร ด้านหน้าอาคารทิปโก้ ๒

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม