พิธีสักการะองค์ท้าวมหาพรหมพนมกร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปี ๒๕๖๔

ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหาร โดยมีรองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร. พิรุณ สัยยะสิทธิ์พาณิช นายประเสริฐ ศิรินภาพร นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ ผู้อำนวยการกอง ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สผ. ร่วมพิธีสักการะองค์ท้าวมหาพรหมพนมกร เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปี ๒๕๖๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ ณ บริเวณศาลท้าวมหาพรหมพนมกร อาคารทิปโก้ ๒

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม