พิธีวางศิลาฤกษ์ ก่อสร้างอาคาร สผ.

เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๒๙ น. ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ ก่อสร้างอาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ในการนี้ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ บริเวณก่อสร้างอาคาร สผ.

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม