พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ การใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระหว่างสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กับ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือการใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อการกำหนดนโยบายและแผนของประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนางกานดาศรี ลิมปาคม รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ร่วมเป็นพยานและกล่าวรายงาน เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๕ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ ร่วมกับ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๗ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกรียติ ๘๐ พรรษา ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่าง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในด้านการนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ สำหรับเป็นเครื่องมือและกลไกในการกำหนดนโยบายและแผน ตลอดจนการติดตามประเมินผลเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ โดยมีระยะเวลาความร่วมมือ ๕ ปี โดยมี คณะผู้บริหาร สผ. เจ้าหน้าที่ สผ. และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) จำนวนประมาณ ๔๐ คน เข้าร่วมพิธีลงนามดังกล่าว

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม