พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “เสริมศักยภาพคนรุ่นใหม่สู่การขับเคลื่อนพัฒนา คุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”

เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๑๗ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “เสริมศักยภาพคนรุ่นใหม่สู่การขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ผ่านระบบ Zoom โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติร่วมในพิธีฯ และมีนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดร.รวีวรรณ  ภูริเดช  เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร. บริพัตร ศิริอรุณรัตน์ ประธานมูลนิธิโลกสีเขียว  คุณอเล็กซานเดอร์ ไซม่อน เรนเดลล์ กรรมการผู้จัดการศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาประเทศไทย (Environmental Education Center : EEC) และรศ.ดร. สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามดังกล่าว เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในความร่วมมือกันในการขับเคลื่อน สนับสนุน ส่งเสริม และดำเนินการเพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชนคนรุ่นใหม่ สู่การขับเคลื่อนโดยเป็นผู้นำและต้นแบบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสังคมผลักดันให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการดำเนินชีวิตที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่แนวทางการพัฒนา และปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืนต่อไป การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ จะยกระดับการทำงานของคนรุ่นใหม่ ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เกิดเป็นการนำร่อง ที่สามารถประยุกต์ไปสู่การดำเนินงานในด้านอื่นๆ ได้ ซึ่งนับว่าเป็นการรวมพลังของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชนและภาควิชาการ ในการดำเนินงานร่วมกันในการพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ จึงเป็นก้าวสำคัญในการสร้างความเข้มแข็ง เติมเต็ม และต่อยอดขีดความสามารถของกลุ่มคนรุ่นใหม่ เกิดเครือข่ายคนรุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม