พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ระหว่างหน่วยงานสังกัด ทส. ทุกระดับ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และแผนสำคัญระดับชาติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ด้วยการให้ความสำคัญกับกระบวนการถ่ายทอดตัวชี้วัดที่ถ่ายทอดมาจากยุทธศาสตร์และภารกิจของกระทรวงฯ ลงสู่ส่วนราชการและหน่วยงาน จนถึงบุคคล โดยได้รับเกียรติจาก นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี และ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๑๗ อาคาร ทส. ทั้งนี้ ในพิธีดังกล่าวได้มีการประชุมผ่านระบบ VDO Conference ไปยังหน่วยงานในสังกัด ทส.

                ในการนี้ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  พร้อมด้วยรองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช นายประเสริฐ ศิรินภาพร และ นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ เข้าร่วมพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการดังกล่าว และรับมอบนโยบาย ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุม ๒๐๑ อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ทั้งนี้ สผ. ได้รับโล่รางวัลที่มอบให้แก่ส่วนราชการในสังกัด ทส. ที่มีผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระดับคุณภาพ

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม