พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น ๒ อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ระหว่างหน่วยงานสังกัด ทส. ทุกระดับ ผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับหน่วยงานส่วนภูมิภาคในสังกัด ทส. เพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัดและเป้าหมายการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิบัติรูป และแผนสำคัญระดับชาติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ โดยได้รับเกียรติจาก นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี และนางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวรายงาน ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหาร ทส. เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม