พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ และพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำ

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.ณ ห้องประชุมอาคารประปาวิวัฒน์ การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับเกียรติจาก พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวมอบนโยบายในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ และพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำ พร้อมด้วย H.E. Allan McKinnon เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำ เข้าร่วมในพิธี
โดยมี ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ การจัดพิธีลงนามได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด          

ภายในพิธีลงนามยังมีกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมสืบเนื่องจากการจัดงานวันน้ำโลกปีนี้ คือพิธีมอบรางวัลแก่ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำ ซึ่งได้รับการคัดเลือกโดยคณะกรรมการจากภาครัฐ ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน ใน ๔ ด้าน ได้แก่

๑) การจัดการน้ำภาคครัวเรือน ชุมชน และเมือง
๒) การจัดการน้ำภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และบริการ
๓) การศึกษา งานวิจัย และนวัตกรรมด้านน้ำและ
๔) น้ำกับประเพณี วัฒนธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม