พิธีมอบประกาศนียบัตรการฝึกอบรมแนวทางการบูรณาการประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศสู่การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด หลักสูตรที่ ๒ กลุ่มที่ ๓

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) ร่วมกับ GIZ จัดการฝึกอบรมแนวทางการบูรณาการประเด็น ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด หลักสูตรที่ ๒ กลุ่มที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมซึ่งได้แก่ ผู้แทนสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำนักงานจังหวัด จำนวน ๖๐ คน ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดที่คำนึงถึงประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามทิศทางการพัฒนาและบริบทของพื้นที่เป็นสำคัญ รวมถึงการจัดทำงบประมาณ แหล่งงบประมาณ ตลอดจนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน          
ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้แก่ ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมดังกล่าวเมื่อวันพุธที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอโนมา ๑ – ๒ โรงแรมอโนมา กรุงเทพมหานคร

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม