พลเอก ประวิตร เร่งขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ เมืองเก่า พัฒนาพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์เชิงประวัติศาสตร์

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์ และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล ร่วมกับห้องประชุม ชั้น ๑๗ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านระบบ Video Conference โดย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการ นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการและเลขานุการ และมีผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว 

โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาและเห็นชอบโครงการปรับปรุงท่าเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา ได้แก่ ท่าเรือราชินีและท่าเรือพระปิ่นเกล้า โดยเน้นการออกแบบที่แสดงถึงความเคารพพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ การปกครอง ศาสนา และชีวิตชาวสยาม ที่เรียบง่าย ไม่รบกวนทัศนวิสัยของแม่น้ำเจ้าพระยา รวมทั้งคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการด้วย และให้กรมเจ้าท่านำรูปแบบท่าเรือพระปิ่นเกล้า ใช้เป็นแบบมาตรฐานในการปรับปรุงท่าเรืออื่นๆ ในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณกรุงรัตนโกสินทร์

นอกจากนี้ ได้เห็นชอบให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบกลางให้กระทรวงมหาดไทย เพื่อให้จังหวัดที่มีเมืองเก่า ๑๒ จังหวัด จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่า เพื่อให้เมืองสามารถรักษาอัตลักษณ์และบริบทของเมืองเก่าไว้ได้ รวมทั้งเห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าตากและเมืองเก่าพิษณุโลก ให้ครอบคลุมหน่วยงานที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกการบริหารจัดการเมืองเก่าระดับจังหวัด สู่การบูรณาการและขับเคลื่อนงานด้านการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่า

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม