พลเอก ประวิตร เป็นประธานสักขีพยานพิธีมอบหนังสืออนุญาต ภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ศาลาอนุสรณ์ราชประชาสมาสัยฯ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานสักขีพยานพิธีมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์ หนังสืออนุญาตที่ดินทำกิน สปก.-๔๐๑ และหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (พื้นที่ลุ่มน้ำ ๓, ๔, ๕) ตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งเป็นการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐในลักษณะแปลงรวม เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัย
ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัย ที่ทำกิน อย่างเป็นธรรม มั่นคงและยั่งยืน ในการนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ซึ่งมี นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นจำนวน ๒ พื้นที่ เนื้อที่รวม ๙,๔๔๒-๒-๓๘ ไร่ ได้แก่ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเวียง จำนวน ๘๗๒-๑-๙๑ ไร่ และป่าดงมูล จำนวน ๘,๕๗๐-๐-๔๗ ไร่ โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมงานดังกล่าว


จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม