พลเอก ประวิตร หนุนพัฒนาภูมิทัศน์วังหลัง ท่าเรือริมแม่น้ำเจ้าพระยา เสริมภาพลักษณ์ เพิ่มความปลอดภัย ในกรุงรัตนโกสินทร์

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการ ดร. รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งมีกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวังหลัง และปรับปรุงท่าเรือโดยสารท่าเตียน และท่าช้าง บริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ และความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการเดินทางทางน้ำให้เชื่อมต่อการเดินทางสัญจรโดยทางรถยนต์และรถไฟฟ้า รวมทั้ง เป็นการเปิดมุมมองการท่องเที่ยวสำคัญเชิงนิเวศวัฒนธรรม โดยมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานโครงการให้มีความสอดคล้องกลมกลืนกับพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์และคำนึงถึงการใช้ประโยชน์พื้นที่ได้อย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ ได้ให้ความเห็นชอบการก่อสร้างอาคารปฏิบัติงานพิพิธภัณฑ์และอนุรักษ์ทรัพย์สินมีค่าของรัฐ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ของกรมธนารักษ์ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ พร้อมทั้งเห็นชอบแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่า ๔ เมือง ได้แก่ เมืองเก่าจันทบุรี เมืองเก่าสตูล เมืองเก่าลพบุรี และเมืองเก่าบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นกลไกและกรอบแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญให้กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่เมืองเก่า นำไปขับเคลื่อนงานอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าให้มีความสอดคล้องกับบริบทพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อดำรงคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมสืบต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม