ผู้อำนวยการองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน ประจำประเทศไทยและมาเลเซีย เข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการ สผ. เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๕ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) นายไรน์โฮลด์ เอลเกส ผู้อำนวยการองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทยและมาเลเซีย ได้เข้าเยี่ยมคารวะ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ สผ. พร้อมด้วย ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการ สผ. และ ดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง โดยทั้งสองฝ่ายได้แสดงความยินดีที่ สผ. และ GIZ ประจำประเทศไทย มีความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีมากว่า ๑๐ ปี และขอบคุณที่ทั้งสองฝ่ายได้ช่วยกันสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย นอกจากนี้ สองฝ่ายได้ติดตามการดำเนินงานและร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต อาทิ การจัดทำ พ.ร.บ. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ และการดำเนินการตามแผนที่นำทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๗๓ ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอีกด้วย

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม