ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าตรวจราชการ สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผู้ตรวจราชการ ทส.) เข้าตรวจราชการ เพื่อติดตามการปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในประเด็นการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการสำคัญ และประเด็นข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย ดร.พิรุณ  สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. ได้รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี 2050 และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ในปี 2065 การดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพในการจัดทำระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ที่เชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Smart EIA+) การดำเนินงาน
ด้านมรดกโลก เพื่อผลักดันการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 46
และการเสนอพื้นที่อนุรักษ์ทะเลอันดามันเป็นพื้นที่มรดกโลก การจัดทำแผนผังภูมินิเวศ การกำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการและการอนุรักษ์พื้นที่ การผลักดันอุตสาหกรรมที่มีมลพิษต่ำในเขต EEC อีกทั้งรายงานผลการดำเนินการจัดทำดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย เพื่อพัฒนาแนวทางการประเมินดัชนีฯ ของประเทศไทย การจัดทำแผนที่สิ่งแวดล้อม เพื่อบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงรายงานสถานะทางการเงินและการให้การสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการ ทส. ได้กำชับและให้ สผ. รับข้อสังเกต เพื่อนำไปเร่งผลักดันและกระตุ้นการดำเนินงานในพื้นที่ให้เป็นไปตามแผน และสามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด และการมุ่งสู่เป้าหมายตามที่ไทยได้ประกาศเจตนารมณ์ใน COP26

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content