ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยวิธีคัดเลือก

procurement-win-20211116-1553