“ผลักดัน Biodiversity Big Data ในพื้นที่ชุ่มน้ำทั่วประเทศ” สผ. – ทน. ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจการจัดทำระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม 1001 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. และนายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MOU) การจัดทำระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ทน. และ สผ. เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามดังกล่าว ประมาณ 30 คน
การลงนาม MOU ระหว่าง สผ. และ ทน. มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและผลักดันการดำเนินงานการจัดทำระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลกลางด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ซึ่งข้อมูลจากกรมทรัพยากรน้ำจะเข้ามาช่วยเติมเต็มให้เกิดความสมบูรณ์ของข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ชุ่มน้ำ และความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่สำคัญ ให้มีฐานข้อมูลทรัพยากรมากพอต่อการประมวลผลและแสดงผลข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้องในการใช้งานเชิงวิชาการและการวางแผนเชิงพื้นที่ในทุกระดับ สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง โดยจะมีการปรับปรุงและนำเข้าข้อมูลสิ่งมีชีวิตในพื้นที่ชุ่มน้ำ ที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (15 แห่ง) พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติ (47 แห่ง) และระดับนานาชาติ (69 แห่ง) รวมไปถึงพัฒนาการแสดงข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พื้นที่นำร่อง) เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญในการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ และเป็นฐานทรัพยากรในระดับชุมชน ในระดับจังหวัด ร่วมกันของประเทศ

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)