ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2563)

o19-result-63-q3