ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)

o19-result-63-q4