ผลการดำเนินที่สำคัญของคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมของ สผ.

สผ. โดย กองยุทธศาสตร์เเละเเผนงาน ขอเผยแพร่ผลการดำเนินที่สำคัญของคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมของ สผ. ซึ่งประกอบด้วย

  1. คณะทำงานอาเซียนด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 
  2. คณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน 
  3. คณะทำงานอาเซียนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
AWGNCB-3

AWGESC-3

AWGCC-3

Skip to content