ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบนโยบาย ระดับพื้นที่

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2566 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายจตุพร บุรุษพัฒน์) มอบนโยบายให้กับผู้บริหาร ทส. และหน่วยงานระดับพื้นที่ โดยมี ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ทั้งส่วนกลางและระดับพื้นที่ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ video conference ประมาณ 780 คน โดยเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช) พร้อมด้วย ผู้บริหาร สผ. ได้เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายดังกล่าว ณ ห้องประชุม 1002 อาคารทิปโก้ 2 ปกท.ทส. ได้เน้นย้ำให้ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก รวมทั้งได้มอบหมายและเร่งรัดการดำเนินงานสำคัญในเรื่องต่าง ๆ อาทิ การแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า ภัยแล้ง การเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2566 การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม และการจัดตั้งกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เลขาธิการ สผ. ได้มอบหมายและสั่งการให้ดำเนินงานตามนโยบาย ปกท.ทส.

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์   สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)