ประชุม TEEB AgriFood National Workshop

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. สผ. โดยกองจัดการความหลากหลายทางขีวภาพ (กลช.) ร่วมกับ UN Environment Programme (UNEP) และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุม TEEB AgriFood National Workshop ณ โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์พอยท์ ราชดำริ

          โดย ดร.จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผู้อำนวยการ กลช. กล่าวเปิดการประชุม ซึ่งในการประชุมมีการนำเสนอวิดีทัศน์สัมภาษณ์ ดร. พิรุณ สัยยะสิทธิพานิช เลขาธิการ สผ. ถึงมุมมองการให้คุณค่ากับธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อใช้เป็นกลยุทธ์ขับเคลื่อนนโยบายของประเทศไทย การกล่าวปาถกฏาเรื่องการผลิตข้าวยั่งยืน นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การบรรยายแนวคิดของโครงการ TEEB AgriFood โดย Prof. Salman Hussain ผู้แทนจาก UNEP และการนำเสนอผลการศึกษาการบูรณาการมูลค่าของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพในการผลิตข้าวในประเทศไทย (Integrating the Value of Ecosystems and Biodiversity in the Development of Rice Systems in Thailand) โดย รศ.ดร. ภูมิสิทธิ์ มหาสุวีระชัย หัวหน้าทีมวิจัย

          ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยและผู้แทนจากภาคเอกชน เจ้าหน้าที่ สผ. และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งในที่ประชุมและออนไลน์ประมาณ 100 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย
: กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)