ประชุม “การแลกเปลี่ยนความรู้สำหรับผู้บริหาร และผู้เชี่ยวชาญ ครั้งที่ ๒ การระบุการจัดการน้ำในเขตเมืองแบบบูรณาการ (2nd Knowledge exchange for executives and experts: Identifying Integrated Urban Flood Management (IUFM) solution and benefits)”

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ได้จัดการประชุม “การแลกเปลี่ยนความรู้สำหรับผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญ ครั้งที่ ๒ การระบุการจัดการน้ำในเขตเมืองแบบบูรณาการ (2nd Knowledge exchange for executives and experts: Identifying Integrated Urban Flood Management (IUFM) solution and benefits)” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ซึ่งการจัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ฯ ในครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่ ๒ ของโครงการฯ โดยต่อเนื่องจากการฝึกอบรมฯ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ที่ผ่านมาโดยการจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นไปที่การบูรณาการการจัดการน้ำในเขตเมืองและแนวทางการจัดการด้วยแนวคิดทางธรรมชาติ (NbS) สำหรับกรณีศึกษาในพื้นที่นำร่อง ๒ พื้นที่ ได้แก่ กรณีศึกษาที่ ๑ ย่านธุรกิจสุขุมวิทและสวนสาธารณะเบญจกิตติ และกรณีศึกษาที่ ๒ ย่านศูนย์การธุรกิจการค้าเมืองระยอง โดยวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานเปิดการประชุม และกล่าวต้อนรับโดย Mr. Rory Hunter ผู้แทนจาก Australian Water Partnership ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยที่ปรึกษาโครงการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้แทนจาก สผ. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร เทศบาลนครระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทรัพยากรน้ำ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เข้าร่วมการประชุมกว่า ๓๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม