ประชุมเตรียมการ สำหรับการประชุมคณะทำงานอาเซียน ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ ๓๐

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ  (กลช.) จัดการประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ ๓๐ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๒ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒  โดยมี นายประเสริฐศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม ดร.จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผู้อำนวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบท่าทีประเทศไทยเพื่อประกอบการประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ ๓๐ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีการปรับแก้ไขตามความเห็นของที่ประชุม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ และเจ้าหน้าที่ สผ. ประมาณ ๒๕ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์   สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม