ประชุมเจรจาตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ ทสจ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เมื่อวันพุธที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายประเสริฐ  ศิรินภาพร รองเลขาธิการ สผ. พร้อมเจ้าหน้าที่ กพร.กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม และกองยุทธศาสตร์และแผน เข้าร่วมประชุมและ ให้ข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของ ทสจ. ประจำปีงบ ประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินงานของ ทส. ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ชั้น ๒ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านระบบ video conference          

โดยมี นายพิชิต สมบัติมาก ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน  และมีผู้แทนจาก ทสจ. และหน่วยงานภายใต้ ทส.

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม