ประชุมหารือร่วมกับเครือข่ายกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.) ร่วมกับ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ (GCF Readiness III) จัดการประชุมหารือร่วมกับเครือข่ายกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างกรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมปี พ.ศ. ๒๕๖๖ –๒๕๗๐ รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายของกองทุนสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาโครงการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากลในระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม บอลลูม C โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ  โดยมี นายมนต์สังข์  ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และมีหน่วยงานเครือข่ายพี่เลี้ยงที่กองทุนสิ่งแวดล้อมสนับสนุน ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) องค์กรเอกชน (NGOs) เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) สถาบันการศึกษา และเจ้าหน้าที่กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม จำนวน ๕๐ คน เข้าร่วมประชุม และได้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อมในระยะต่อไป


 

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)