ประชุมหารือผ่านระบบทางไกล เรื่อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูล ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝั่ง ในภูมิภาคอาเซียน

นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.) ให้เกียรติกล่าวต้อนรับในการประชุมหารือผ่านระบบทางไกล เรื่อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝั่งในภูมิภาคอาเซียน เมื่อวันพุธที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. การประชุมดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง สผ. โดยกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินการจัดประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรน้ำ กรมประมง สผ. สถาบันการศึกษา และองค์กรระหว่างประเทศ จำนวนประมาณ ๔๐ คน การประชุมดังกล่าวเป็นการระดมความเห็นเกี่ยวกับแหล่งข้อมูล ความต้องการใช้ข้อมูล และรูปแบบในการเผยแพร่ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝั่งทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก โดยผู้เข้าร่วมประชุมเห็นว่า ประเทศไทยมีผู้เชี่ยวชาญด้านความหลากหลายทางทะเลและชายฝั่งเพียงพอสำหรับรวบรวมข้อมูลภายในประเทศ แต่ขาดการสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีและงบประมาณ ทำให้การสำรวจและติดตามข้อมูลไม่ต่อเนื่อง ในขณะที่ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝั่งของประเทศอยู่ภายใต้ความดูแลของหลายหน่วยงาน ซึ่งมีรูปแบบการรวบรวมข้อมูลแตกต่างกัน จึงยากต่อการเชื่อมโยงฐานข้อมูลและนำไปใช้ประโยชน์ได้ในวัตถุประสงค์ที่จำกัด ซึ่งเป็นปัญหาเดียวกันกับการเชื่อมโยงข้อมูลจากระดับประเทศไปสู่ภูมิภาคและระดับโลก นอกจากนี้ยังพบว่าการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ดำเนินการในปัจจุบันยังไม่มีรูปแบบและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการใช้ข้อมูลในอนาคต ทั้งนี้ ศูนย์อาเซียนฯ จะได้นำผลจากการระดมความเห็นดังกล่าวไปพัฒนาโครงการที่สามารถตอบสนองต่อการบริหารจัดการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคต่อไป

จัดทำและเผยแพร่ โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม