ประชุมหารือ การออกคำแนะนำต่อ การจัดการมีส่วนร่วม หรือการรับฟังความคิดเห็น ของประชาชน ในการจัดทำรายงาน EIA ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กพส.) ได้จัดประชุมหารือเกี่ยวกับ การออกคำแนะนำต่อการจัดการมีส่วนร่วมหรือการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พาริช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านสุขภาพ ในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวน ๓๗ คน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม