ประชุมหารือการจัดทำยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย สาขาป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) จัดการประชุมหารือการจัดทำยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย สาขาป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน เมื่อวันพุธที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๗ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับห้องประชุม ๑๐๐๕ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมฯ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ สผ. ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการ สผ.ดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผอ.กปอ. เจ้าหน้าที่ สผ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสาขาป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้แก่ กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จำนวน ๓๐ คนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อหารือศักยภาพการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ในสาขาป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน และแนวทางในการจัดทำยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย ซึ่งที่ประชุมมีการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาศักยภาพการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกของประเทศในสาขาป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากแนวทางการเพิ่มพื้นที่ป่าธรรมชาติ ป่าเศรษฐกิจและพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบท ที่สอดคล้องกับเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในระยะยาว โดยที่ประชุมได้เห็นชอบร่วมกันต่อการกำหนดค่าเป้าหมายการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกในสาขาป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน และแนวทางการดำเนินการของหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่ง สผ. จะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย และหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม