ประชุมสัมมนา เรื่อง การทบทวนโครงการ กิจการหรือการดำเนินการใด ซึ่งต้องจัดทำรายงาน EIA”

เมื่อวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. สผ. โดย กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กพส.) จัดการประชุมสัมมนา เรื่อง การทบทวนโครงการ กิจการหรือการดำเนินการใด ซึ่งต้องจัดทำรายงาน EIA” ครั้งที่ 6 ณ โรงแรม เดอะทวิน โลตัส อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช และผ่านระบบ Video Conference โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. กล่าวเปิดงานประชุมฯ

          การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์

1. เพื่อทบทวนประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าด้วยการกำหนดให้โครงการ กิจการ หรือ

การดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานและรับฟังความคิดเห็นต่อการทบทวนประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมข้างต้นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับภูมิภาค ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในการประชุมสัมมนาฯ ครั้งที่ 6 ได้แก่ จังหวัดในภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 8 จังหวัด คือนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

          ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา กลุ่มผู้ประกอบการแต่ละประเภทโครงการ องค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ สผ. โดยมี ผู้เข้าร่วมออนไลน์ผ่านระบบ WebEx 130 คน และในห้องประชุม ณ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช 50 คน รวมเป็น 180 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)