สผ. ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย(Polluter Pays Principle: PPP)

สผ. โดยกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.) ได้จัดประชุมสัมมนาการดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ โดยมี ดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผอ. กบก. เป็นประธานเปิดการประชุมฯ และ ดร.กิตติศักดิ์ พฤกษ์กานนท์ ผอ. กลุ่มงานติดตามและประเมินผล เป็นผู้กล่าวรายงานโดยการประชุมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย วิทยากรจากกรมควบคุมมลพิษ วิทยากรจากกรมอนามัย และผู้แทนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมบรรยายเสริมสร้างความความเข้าใจการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมฯ ให้แก่ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และผู้ที่สนใจ รวมถึงได้เชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย และสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาส รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน สำหรับนำไปสู่การพัฒนารูปแบบและแนวทางดำเนินงานที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้นในอนาคต ทั้งในห้องประชุมและผ่านระบบ VDO conference โดยการสัมมนาในครั้งนี้มีผู้ร่วมประมาณ 200 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)