ประชุมรับฟังความคิดเห็นภายใต้โครงการจัดทำแนวทางการถ่ายทอดแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ภาคเหนือ)

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นภายใต้โครงการจัดทำแนวทางการถ่ายทอดแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ภาคเหนือ) ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Video Conference) โปรแกรม Zoom Cloud Meeting เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวต้อนรับและนำเสนอที่มาของโครงการจัดทำแนวทางการถ่ายทอดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในการนี้ ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล รองคณบดีด้านยุทธศาสตร์นวัตกรรมและความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้นำเสนอสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรณีศึกษาต้นแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ ต่อจากนั้น เป็นการรับฟังความคิดเห็น ในประเด็นปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญเร่งด่วนในระดับท้องถิ่น/ภูมิภาค ดร. ภัทรศิริ ฟักแก้ว นักวิจัย ผู้อำนวยการโครงการความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับภาคอุตสาหกรรม ได้นำเสนอผลการศึกษาโครงการ ดังนี้ ๑) แนวทางการถ่ายทอดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติผ่านแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ ๒) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยเชิงพื้นที่ และก็มีการนำเสนอการจัดการประเด็นปัญหาสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้
– ผู้แทนจากบ้านกิ่วม่วง จ.น่าน ประเด็น การจัดป่าชุมชนบ้านกิ่วม่วง
– ผู้แทนเทศบาลเมืองยโสธร ประเด็น การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเมืองยโสธร
– ผู้แทนเทศบาลตำบลบางเดื่อ ประเด็น การจัดการขยะมูลฝอยของตำบลบางเดื่อ
การจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแนวทางการถ่ายทอดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและรายงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของประเทศไทยเชิงพื้นที่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนประมาณ ๑๒๐ คน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม