ประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Smart EIA)

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กพส.) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Smart EIA) เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น ๕ อาคาร ทิปโก้ ทาวเวอร์  ๑ โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานเปิดการประชุม ฯ ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งานระบบต่อการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Smart EIA) โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สู่การเป็นศูนย์รวบรวม เผยแพร่ และปฏิบัติงานด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานอนุญาต โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนเจ้าของโครงการ ผู้แทนนิติบุคคลผู้มีสิทธิจัดทำรายงานฯ และทีมงานจากบริษัท ไพร์ม โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จำนวนกว่า ๑๔๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม