ประชุมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และภารกิจของ กลช. เพื่อรองรับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ

สผ. โดย กลุ่มงานความมั่นคงทางชีวภาพ กองจัดการความหลากหลาย ทางชีวภาพ (กลช.) ร่วมกับบริษัท ยูไนเต็ด แอน นาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ที่ปรึกษาโครงการ เตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนกลไกตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. …. ได้จัดการประชุมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุง โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และภารกิจของ กลช. เพื่อรองรับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ รวมถึง เป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่อง (ร่าง) พระราชบัญญัติฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ของกิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ (KM) ให้กับบุคลากรของ กลช. ประจำปี 2565 เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1003 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 โดยมี ดร.จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผู้อำนวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นประธานเปิดการประชุม นายภาณุวัตร กมุทชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มงานความมั่นคงทางชีวภาพ นำเสนอความเป็นมาโครงการฯ นางสาวศศิธร ศรีสุรักษ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ นำเสนอสรุปสาระสำคัญของ (ร่าง) พระราชบัญญัติฯ และ ดร.วิเทศ ศรีเนตร ผู้จัดการโครงการฯ นำเสนอสรุปผลการวิเคราะห์การปรับปรุงโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และภารกิจ ของ กลช. พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่สำคัญ ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กลช. ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพ แห่งชาติโดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมและประชุมผ่าน Video conference จำนวนประมาณ 40 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย

: กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content