ประชุมปิดการตรวจสอบกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.) จัดการประชุมปิดการตรวจสอบกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๒ อาคาร สผ. โดยมี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุม และมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการ สผ. นางสาวนันท์นภัส เสริฐพรรณนึก ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน นางอัศนี กุลประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน ผอ.กบก. และเจ้าหน้าที่ กบก. เข้าร่วมการประชุมรวมประมาณ 15 คน โดย กบก. ได้นำเสนอเกณฑ์ชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประเด็นการตรวจสอบภายใน ซึ่งกลุ่มงานตรวจสอบภายในได้นำเสนอร่างรายงานผลการตรวจสอบภายในกองทุนสิ่งแวดล้อมให้ที่ประชุมพิจารณา สำหรับการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายในกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน สผ. พร้อมทั้งร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานตามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายในดังกล่าว

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม