ประชุมชี้แจงการจัดทำผลงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.30 น. ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. และ นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการ สผ. พร้อมด้วยผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมรับฟังชี้แจงการจัดทำผลงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)  ผ่านระบบ Video Conference โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุมฯ

          ในเบื้องต้น เลขาธิการ สผ. เห็นควรเสนอการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เป็นผลงาน ทส. ดังนี้

1. การมีส่วนร่วมการแก้ไขปัญหา PM 2.5

2. ผลการประชุม COP 26

3. การขึ้นทะเบียนมรดกโลกของไทย

4. (ร่าง) พ.ร.บ.ความหลากหลายทางชีวภาพ และ (ร่าง) พ.ร.บ.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

   และ 5. การสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม โคก หนอง นา โมเดล

ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการรัฐวิสาหกิจ และผู้อำนวยการองค์การมหาชน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (สผ.)