ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2565

สผ. โดยกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (กชพ.) จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1003 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 โดยมีนายสันติ บุญประคับ เป็นประธานการประชุม นายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา ผอ.กชพ. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และมีคณะอนุกรรมการเข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Cisco Webex Meetings รวม 30 คน

ซึ่งที่ประชุมรับทราบการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม รวม 4 เรื่อง และมีมติเห็นชอบในหลักการรวม 2 เรื่อง คือ 1) ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่อำเภอบ้านแหลม อำเภอเมืองเพชรบุรี อำเภอท่ายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และอำเภอหัวหิน อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. …. 2) ร่างประกาศกระทรวงฯ เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. …. โดยที่ประชุมมอบฝ่ายเลขานุการปรับแก้ไขร่างประกาศกระทรวงฯ ตามความเห็นที่ประชุมและแจ้งเวียนให้คณะอนุกรรมการฯ เพื่อรับทราบ และนำเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)