ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมด้วยนางอินทิรา เอื้อมลฉัตร ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย Application Microsoft Teams เพื่อเร่งรัดติดตามแผนงานและโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวมี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานอนุกรรมการฯ และมีอนุกรรมการฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก แม่ทัพภาคที่ ๓ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนกรมกิจการพิเศษ สำนักพระราชวัง กรมชลประทาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรน้ำ  กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร ผู้ว่าราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม