ประชุมคณะอนุกรรมการ จัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( สผ. ) นายสันติ บุญประคับ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมี นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการ สผ. เป็นรองประธาน นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร  ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ เป็นเลขานุการ และที่ประชุมมีมติรับทราบผลการประชุมสัมมนาวิชาการ ASEAN – China Symposium on Ecologically Friendly Urban Development 2019 โดยเป็นการดำเนินงานภายใต้คณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน (ASEAN Working Group on Environmentally Sustainable Cities: AWGESC) และความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานต่างประเทศ โดยมี สผ./กชพ. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติเห็นชอบ  ๑) ร่างแนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน โดยให้นำข้อเสนอแนะที่ได้รับไปปรับปรุง ก่อนนำเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติต่อไป ๒) ร่างแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน เพื่อส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๔ – พ.ศ. ๒๕๘๐ โดยให้ปรับตามความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ และนำเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติต่อไป และ ๓) เห็นชอบต่อแนวทางการเตรียมความพร้อมโครงการรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน (ASEAN Environmentally Sustainable Cities Award: ASEAN ESC Award) ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากหน่วยงานในคณะอนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนประมาณ ๓๐ คน  

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม