ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน พื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันศุกร์ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการนำเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก ครั้งที่ ๑/๑๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๒๐๔ อาคารรัฐสภา โดยมี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นอนุกรรมการและเลขานุการร่วม พร้อมด้วย นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง) เอกสารเพิ่มเติมการนำเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก และเห็นชอบร่างเอกสารดังกล่าว โดยมอบหมายให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดำเนินการปรับแก้ไขเอกสารดังกล่าวตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการ และให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำเสนอเอกสารดังกล่าวต่อคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกพิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ ต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม