ประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านกฎหมาย ครั้งที่ 2/2565

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านกฎหมาย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับห้องประชุม ๑๐๐๒
ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ โดยมี นายชัชชม อรรฆภิญญ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย เป็นประธานการประชุม ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. ทำหน้าที่รองประธานอนุกรรมการ และนางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผอ.กปอ. ทำหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในฐานะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ จำนวนประมาณ ๔๐ คน โดยในการประชุมมีมติรับทราบรายงาน การประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านกฎหมาย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ และสรุปความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติว่าด้วยแนวทาง หลักเกณฑ์ และกลไกการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิต พ.ศ. …. นอกจากนี้มีเรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อแนวทางและกลไกการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิต โดยที่ประชุมมีมติมอบหมาย สผ. รวบรวมและปรับปรุงแนวทางและกลไกฯ ตามความเห็นคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นสำหรับการประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านกฎหมาย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ในคราวต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)