ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์และประสานการจัดการข้อร้องเรียนแก่ประชาชนในการรื้อถอน ทุบอาคารเก่า และก่อสร้างอาคารใหม่ ของ สผ. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

คณะทำงานประชาสัมพันธ์และประสานการจัดการข้อร้องเรียนแก่ประชาชนในการ
รื้อถอน ทุบอาคารเก่า และก่อสร้างอาคารใหม่ของ สผ. ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคาร สผ. โดยมีนายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุม ได้รับทราบถึงรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการรื้อถอน ทุบอาคารเก่า และก่อสร้างอาคารใหม่ของ สผ. รวมถึงการย้ายเข้าทำงาน ณ ที่ทำการชั่วคราว อาคารทิปโก้ ๒ การบริหารจัดการที่จอดรถสำหรับเจ้าหน้าที่ สผ. และความก้าวหน้าการประชาสัมพันธ์แก่บุคคลภายนอก สผ. เพื่อให้ประชาชนที่อยู่อาศัยโดยรอบอาคาร สผ. และประชาชนทั่วไป ได้รับรู้และเข้าใจขั้นตอนการดำเนินงาน ในการนี้ ที่ประชุมได้มีการพิจารณา เรื่อง มาตรการลดและป้องกันผลกระทบจากการรื้อถอนและก่อสร้างอาคาร สผ. และการดำเนินงานโครงการการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนก่อนรื้อถอนอาคาร ในพื้นที่บริเวณโดยรอบ สผ.

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม