ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ และประสานการจัดการข้อร้องเรียน แก่ประชาชนในการรื้อถอน ทุบอาคารเก่า และก่อสร้างอาคารใหม่ ของ สผ. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

คณะทำงานประชาสัมพันธ์และประสานการจัดการข้อร้องเรียนแก่ประชาชนในการ
รื้อถอน ทุบอาคารเก่า และก่อสร้างอาคารใหม่ของ สผ. ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ที่๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๖๐๒ อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยมีนายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุม ซึ่งในที่ประชุม ได้รับทราบถึงรายงานความก้าวหน้าโครงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ก่อนรื้อถอนอาคาร รวมถึง การบริหารจัดการสำหรับที่จอดรถ สผ. ณ อาคารทิปโก้ ๒ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการพิจารณา เรื่อง ความก้าวหน้าการดำเนินงาน Green Building อีกทั้งแนวทางการชี้แจงให้แก่ผู้ร้องเรียน และผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบ สผ. ตลอดจนการขนย้ายวัสดุครุภัณฑ์ สผ. ไปยังอาคารทิปโก้ ๒ ซึ่งแผนการขนย้ายของแต่ละสำนัก กอง และกลุ่มอิสระ จะเริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

          สำหรับการรับ-ส่ง หนังสือราชการ รวมทั้งเอกสารต่างๆ ของ สผ. ในช่วงระหว่างการขนย้ายนั้น ให้ส่งที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป (กบท.) ชั้น ๑ สผ. เดิม ทั้งนี้ สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.) โดย กบท. กำหนดจัดรอบเวลาในการ รับ-ส่ง หนังสือราชการจาก สผ. ไปยังอาคารทิปโก้ ๒ เป็น ๔ ช่วงเวลา คือ เวลา ๐๙.๐๐ น. ๑๑.๐๐ น. ๑๔.๐๐ น. และ ๑๖.๐๐ น.

          ทั้งนี้ กรณีมีเรื่องเร่งด่วนขอให้กองเจ้าของเรื่องดำเนินการจัดส่งเอง

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม