ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ และประสานการจัดการ ข้อร้องเรียนแก่ประชาชน ในการรื้อถอน ทุบอาคารเก่า และก่อสร้างอาคารใหม่ ของ สผ. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

คณะทำงานประชาสัมพันธ์และประสานการจัดการข้อร้องเรียนแก่ประชาชนในการ
รื้อถอน ทุบอาคารเก่า และก่อสร้างอาคารใหม่ของ สผ. ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๖๐๒ อาคาร สผ. โดยมีนายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม ซึ่งในที่ประชุม ได้รับทราบถึงรายงานความก้าวหน้าการประชาสัมพันธ์ชุมชนโดยรอบ สผ. เกี่ยวกับการรื้อถอน และก่อสร้างอาคารใหม่ ของ สผ. รวมถึงผู้ที่มาติดต่อราชการ สผ. ได้ทราบที่ตั้งสำนักงานชั่วคราว อีกทั้งรับทราบนโยบายการก่อสร้างอาคารใหม่ สผ. เป็นแนวคิดการก่อสร้างอาคารสีเขียว ตลอดจนการบริหารจัดการที่จอดรถเจ้าหน้าที่ สผ. ณ อาคารทิปโก้ ๒ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการพิจารณา เรื่อง การเตรียมการขนย้ายวัสดุ/ครุภัณฑ์ จากอาคาร สผ. ไปยังอาคารทิปโก้ ๒ ซึ่งได้เห็นชอบการเตรียมการขนย้ายในช่วงกลางเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ และเข้าปฏิบัติงานได้ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป สำหรับแผนการขนย้าย เลขานุการกรม จะได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนกำหนดการขนย้าย ๒ สัปดาห์

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม