ประชุมคณะทำงานจัดประชุมวิชาการ นโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดประชุมวิชาการนโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๖๐๓ ชั้น ๖ อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยมี นางอรวรรณ ดนัยบุตร ผู้อำนวยการกองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ เพื่อเตรียมการจัดประชุมวิชาการ สผ. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดย สผ. ได้มีการจัดประชุมวิชาการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลการดำเนินงานที่สำคัญของ สผ. ด้านนโยบาย แผน กฎหมาย และความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีความสอดคล้องและตอบสนองกับแนวโน้ม ทิศทาง และสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศและระดับโลก เพื่อให้สาธารณชนได้รู้จัก รับทราบ และยอมรับในภารกิจและบทบาทหน้าที่ของ สผ. และภาคีเครือข่าย รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างศักยภาพความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ การบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ และการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความสมดุล และยั่งยืนต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เลขานุการกรม ผู้แทนกอง กลุ่มอิสระ และเจ้าหน้าที่ สผ. ที่เกี่ยวข้อง
จำนวนประมาณ ๔๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม